Pomáhame rodinám financovať vysnívané domy od roku 2006

Podmienky použitia

Vitajte www.expertmortgage.biz, dcérska spoločnosť webové stránky Biz Inc. vlastní a prevádzkuje Mariusz Falkiewicz. Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. poskytuje použitie tejto webovej stránky, s výhradou nasledujúcich podmienok, a vaše používanie tejto webovej stránky predstavuje súhlas s týmito podmienkami. Prečítajte si ich prosím pozorne.

PRIVÁTNE
Prečítajte si prosím naše Ochrana osobných údajov, ktorý tiež určuje použitie / návšteva tejto webovej stránky.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE
Pri návšteve www.expertmortgage.biz alebo posielať e-maily s nami, komunikujete s Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. elektronicky, a súhlasíte prijímať oznámenia od Mariusza Falkiewicz a Biz Inc. elektronicky. Budeme s vami komunikovať prostredníctvom e-mailu alebo vyvesením oznámenia na tomto webe. Súhlasíte s tým, že všetky dohody, Oznámenia, zverejnenie a ďalšie komunikácie, ktoré poskytujeme na vás elektronicky uspokojiť žiadne právne požiadavky, že takéto oznámenie byť v písomnej forme.

OBCHODNÉ ZNAČKY
Biz Inc. a expertmortgage.biz ochranné známky a obchodné úpravy môžu byť použité iba s výslovným písomným súhlasom Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. a nesmie byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohli viesť k zámene medzi zákazníkmi, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý znevažujú alebo diskredituje Mariusz Falkiewicz a / alebo BIZ Inc. Všetky ostatné ochranné známky nie sú vo vlastníctve Biz Inc. alebo jej dcérske spoločnosti, ktoré sa objavujú na týchto stránkach sú majetkom ich príslušných vlastníkov, ktorí môžu alebo nemusia byť spätá s firmou, pripojený k, alebo sponzorovaná Mariusz Falkiewicz a / alebo Biz Inc. alebo jej dcérske spoločnosti.

LICENCIE A priamy prístup
Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. udeliť vám obmedzenú licenciu k prístupu a robiť osobné použitie tejto stránky, a nie na stiahnutie (iné ako strana cache) alebo modifikovať, alebo časť z toho, bez výslovného písomného súhlasu Mariusz Falkiewicz a / alebo Biz Inc. Táto licencia nezahŕňa žiadne ďalšie predaj či komerčné použitie týchto stránok alebo jeho obsah: akýkoľvek zhromažďovanie a používanie akýchkoľvek výpisy produktu, opisy, alebo ceny: akékoľvek odvodené využitie týchto stránok alebo ich obsahu: akýkoľvek sťahovanie alebo kopírovanie informácií účtu v prospech iného obchodníka: alebo iné využitie data miningu, roboty, alebo podobné zhromažďovanie údajov a extrakčné nástroje. Tento web alebo časť týchto stránok nesmie byť reprodukovaný, duplicitné, kopírovať, predané, predaný, navštívil, alebo inak využívať pre komerčné účely bez písomného súhlasu Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. Nesmiete rám alebo využiť rámovanie techniky priložiť akúkoľvek obchodnú značku, logo, alebo iné majetkové informácie (vrátane obrázkov, text, rozloženie stránky, alebo formulár) z Biz Inc. alebo expertmortgage.biz, Naše pobočky bez výslovného písomného súhlasu. Nesmiete používať žiadne meta tagy alebo akýkoľvek iný “skrytý text” využitie mená alebo ochranné známky Biz Inc. alebo expertmortgage.biz bez výslovného písomného súhlasu Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. Akékoľvek neoprávnené použitie automaticky zaniknú akékoľvek povolenie alebo licencia udelená, Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. K dispozícii budete mať obmedzený, odvolateľný, a nevýhradné právo vytvoriť hypertextový odkaz na www.expertmortgage.biz, ak súvislosť nie je vykresliť Biz Inc., expertmortgage.biz, jej dcérske spoločnosti alebo pobočky, alebo ich výrobkov alebo služieb false, zavádzajúce, škodlivý, alebo inak urážlivé záležitosť. Nesmiete použiť akýkoľvek Biz Inc. alebo expertmortgage.biz logo či iné chránené grafiku alebo ochranná známka ako súčasť odkazu bez výslovného písomného súhlasu.

Členský účet
Ak použijete túto stránku, nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti vášho účtu a heslo a pre obmedzenie prístupu k počítaču, a súhlasíte s tým, prijať zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa vyskytujú v rámci vášho účtu alebo hesla. Ak ste v 18, môžete použiť naše webové stránky len s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu. Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. a jej dcérske spoločnosti a pobočky si vyhradzujú právo odmietnuť službu, ukončiť účty, odstrániť alebo upraviť obsah, alebo zrušenie objednávky podľa vlastného uváženia.

RECENZIA, KOMENTÁRE, E-mailom, A ďalší obsah
Návštevníci sa môžu písať recenzie, Komentáre, a ďalší obsah: a predkladať návrhy, nápady, Komentáre, otázky, alebo iné informácie, tak dlho, kým obsah nie je nelegálne, obscénne, hrozivý, hanlivý, invazívne súkromia, porušujúce práva duševného vlastníctva, alebo inak ujmu tretím osobám alebo nežiaduce, a nespočíva ani obsahujú softvérové ​​vírusy, politickej kampani, nevyžiadaný, reťazové listy, hromadné e-maily, alebo akékoľvek iné formy “spam.” Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za inú osobu alebo subjekt, alebo inak omyl, pokiaľ ide o pôvod karty alebo iný obsah. Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. Vyhradzujeme si právo (nie však povinnosť) odstrániť alebo upraviť takýto obsah, ale nie pravidelne preskúmavať Publikované obsah. Ak si posielať obsah alebo predložiť materiál, a ak nebudeme neustanovuje inak, udelíte Mariusz Falkiewicz, Biz Inc. a jej dcérske spoločnosti a pobočky nevýhradné, royalty-free, trvalý, neodvolateľný, a plne ďalej právo používať, reprodukovať, modifikovať, prispôsobiť, publikovať, preložiť, vytvárať odvodené diela, rozdeliť, a zobrazenie takéhoto obsahu na celom svete v akomkoľvek médiu. Poskytujete Biz Inc. a jej dcérske spoločnosti a pobočky a sublicencím právo používať názov, ktorý predložil v súvislosti s takýmto obsahom, ak sa tak rozhodnú. Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo inak ovládate práva k obsahu, ktorý zverejníte: že obsah je presný: že použitie obsahu zadať neporušuje svoju politiku a nespôsobí poškodenie zdravia osôb alebo právnickej osobe: a že budete odškodniť Biz Inc. a / alebo jej dcérskych spoločností, pobočky, dôstojníci, Zamestnanci, agenti, nástupcovi za všetky nároky vyplývajúce z obsahu, ktorý dodávajú. Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. majú právo, ale nie povinnosť monitorovať a upraviť alebo odstrániť akúkoľvek aktivitu alebo obsah. Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. prevziať žiadnu zodpovednosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah odoslaný vami alebo tretej strany.

Produktov a služieb, POPIS
Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. a jej dcérske spoločnosti a pobočky sa snažia byť čo najpresnejšie. Avšak, Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. nezaručujú, že popisy produktov / služieb, alebo iný obsah týchto stránok je presný, kompletné, spoľahlivý, prúd, a bez chýb.

PLATNÉ ZÁKONY
Návštevou expertmortgage.biz, Súhlasíte s tým, že zákony štátu Illinois, bez ohľadu na princípy konfliktu zákonov, sa budú riadiť tieto podmienky použitia a všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli vzniknúť medzi vami a Mariusz Falkiewicz a / alebo Biz Inc. a / alebo jej dcérskych spoločností a pridružených.

POLITIKA SITE, ZMENA, A ODDELITEĽNOSŤ
Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny na naše stránky, Politiky, a tieto Podmienky použitia kedykoľvek a na základe vlastného uváženia. Ak niektorá z týchto podmienok sa považuje za neplatné, neplatný, alebo z nejakého dôvodu nie je vykonateľný, táto podmienka sa považuje za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok.

OTÁZKY:
Otázky týkajúce sa naše Zmluvné podmienky, Ochrana osobných údajov, alebo iný materiál súvisiaci politika môže byť zameraná na naši zamestnanci podpory kliknutím na “Kontakt” odkaz v menu bočnej. Alebo môžete napíšte nám.